Login

Algemene gebruiksvoorwaarden KYP

Deze gebruiksvoorwaarden zijn samen met de algemene voorwaarden (Nederland ICT Voorwaarden) en het privacy-en beveiligingsbeleid van alle bedrijven die onder KYP Holding vallen en van toepassing op de overeenkomst tussen een van deze bedrijven en de gebruiker van KYP software. De gebruiksvoorwaarden, de algemene voorwaarden en het privacy-en beveiligingsbeleid bepalen de voorwaarden voor de toegang tot de url van de betreffende software zoals “KYPPROJECT.com”, KYPFLOW.com” en “KYPPLAN.com” en het gebruik van de KYP software en de diensten die aangeboden worden door werkmaatschappijen van KYP Holding BV zijnde:

 • KYP B.V. betreffende KYP Project, KvK-nummer: 57413894  
 • KYP FLOW B.V., betreffende KYP FLOW, KvK nummer 70073341
 • Leansight BV / KYPPLAN B.V. genaamd, betreffende KYP PLAN, KvK nummer 67106331.

Wanneer in deze Algemene gebruiksvoorwaarden KYP Holding B.V. staat vermeld of naar wordt verwezen, kan hiervoor ook een van de bovengenoemde werkmaatschappijen worden gelezen respectievelijk geldt het betreffende ook voor alle bovengenoemde werkmaatschappijen.
Wanneer in deze Algemene gebruikersvoorwaarden wordt verwezen naar “het gebruik van KYP” of “KYP”, wordt hiermee het gebruik van KYP software bedoeld die door KYP Holding B.V. of haar werkmaatschappijen wordt aangeboden.

1. Inleiding 

Een persoon die KYP wil gebruiken gaat akkoord met de gebruiksvoorwaarden, de algemene voorwaarden en het privacy-en beveiligingsbeleid van KYP Holding B.V. tijdens het aanmaken van een KYP-ID door het vakje, ‘ja, ik ga akkoord met de voorwaarden’ aan te vinken. De persoon heeft dan ingestemd met de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden, de algemene voorwaarden en het privacy-en beveiligingsbeleid (samen ‘de overeenkomst’) van KYP Holding B.V. die onder andere te vinden zijn op de homepage van de betreffende software zoals www.kypproject.com. Vanaf het moment dat een KYP-ID is aangemaakt geldt de overeenkomst voor gratis en betalende gebruikers van KYP.
De gebruiker verklaart tevens dat hij of zij deze persoon ook daadwerkelijk is en verklaart zich te zullen houden aan deze gebruiksvoorwaarden, de algemene voorwaarden en het privacy-beveiligingsbeleid te vinden zijn op de homepage van de betreffende software zoals www.kypproject.com. 

2. Algemeen 

Als KYP Holding B.V. een recht of bepaling in deze overeenkomst niet kan afdwingen, betekent dit niet dat KYP Holding B.V.  afstand doet van dit recht of deze bepaling, tenzij KYP Holding B.V. dit schriftelijk heeft erkend en geaccepteerd.  Bij onverhoopte discrepantie tussen de algemene voorwaarden van KYP Holding B.V. en deze gebruiksvoorwaarden gelden de gebruiksvoorwaarden van KYP Holding B.V. 

3. Beschrijving van diensten 

In de SaaS(software as a service)-applicaties van KYP Holding B.V. vindt de gebruiker een reeks hulpmiddelen voor projectmanagement waaronder planning tools, communicatie- mogelijkheden, afroepmogelijkheden, checklisten opslagruimte (samen “de diensten”). Enkele van deze diensten zijn alleen middels betaling te gebruiken. Voor meer informatie zie de homepage van de betreffende software zoals www.kypproject.com. 

De aangeboden diensten door KYP Holding B.V., met inbegrip van alle updates, verbeteringen, nieuwe functies en/of de toevoeging van welke nieuwe webmiddelen dan ook, zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden, de gebruiksvoorwaarden en het privacy-en beveiligingsbeleid zoals vermeld op de homepage van de betreffende software zoals www.kypproject.com. 

4. Definities 

 • Overeenkomst” deze gebruiksvoorwaarden, de algemene voorwaarden, het privacy-en beveiligingsbeleid en al het materiaal op de websites van de betreffende software en/of KYP Holding B.V. waarnaar specifiek in deze overeenkomst wordt verwezen, waarbij dit materiaal, inclusief de voorwaarden van deze overeenkomst, regelmatig naar eigen inzicht kan worden bijgewerkt door KYP Holding B.V. 
 • De ‘’KYP-ID’’ bevat de gegevens waarmee een gebruiker zich identificeert binnen KYP om activiteiten binnen te kunnen uitvoeren. “KYP(-ID) gegevens ” gegevens, informatie, bestanden of materiaal welke de gebruiker aan KYP Holding B.V. heeft verstrekt of naar KYP Holding B.V. is verzonden tijdens het gebruik van KYP. 
 • ’De Diensten’’ zijn een reeks hulpmiddelen die in KYP beschikbaar worden gesteld, gratis of middels betaling, waaronder planning tools, communicatiemogelijkheden, afroepmogelijkheden, checklistsen opslagruimte.  
 • “De Intellectuele Eigendomsrechten” zijn niet-gepatenteerde uitvindingen, patentaanvragen, patenten, ontwerprechten, copyrights, handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, domeinnaam rechten, maskeerwerk rechten, knowhow en andere rechten op handelsgeheimen, en alle overige intellectuele eigendomsrechten, afgeleiden hiervan en vormen van bescherming van soortgelijke aard waar ook ter wereld;  
 • “De Gebruiker” is een persoon die een KYP-ID heeft aangemaakt.  
 • “De Betalende gebruiker” een gebruiker die namens zichzelf of een bedrijf de niet gratis functies van KYP gebruikt zoals een Projectmanager (PM) die een actief project beheert in KYP PROJECT of een gebruiker die na de testperiode gebruik blijft maken van KYP FLOW en/of KYP PLAN.  
 • ‘’De Gratis gebruiker’’ een gebruiker van KYP PROJECT die in een project de rol Project Partner(PP), Client (C), Cliëntmanager (CM), Supervisor (SU), Projectmanagement Office (PMO), een Projectmanager (PM) heeft of een (PM) die een inactief project beheert, of een gebruiker van KYP PLAN en/of KYPFLOW die in de testperiode gebruik maakt van deze applicaties.  
 • “De Gebruikstermijnactief project” is de periode dat een project actief is (middels betaling) en waarin alle diensten van KYP beschikbaar zijn voor de projectmanager en de door hem geselecteerde of toegelaten betrokkenen. 
 • ‘’Een Actief project’’ een project waarin alle diensten van KYP, inclusief het realtime communiceren over de voortgang met de gratis gebruikers en de afroepmogelijkheden, beschikbaar zijn voor de projectmanager. 
 • ‘’Een Inactief project’’ een project waarin enkele diensten van KYP niet beschikbaar zijn zoals communicatiemogelijkheden en afroepmogelijkheden. 
 • “KYP” de specifieke versie van de SaaS-applicaties die ontwikkeld, beheerd en onderhouden zijn of worden door KYP Holding B.V. en of haar werkmaatschappijen.

5. Privacy-en beveiligingsbeleid 

Het actuele privacy-en beveiligingsbeleid is te vinden op https://kypproject.com/privacy-policy/ 

6. Het gebruik van KYP: verlening en beperkingen 

Een KYP-ID is persoonsgebonden door middel van een e-mailadres en mag niet worden gedeeld. 

Concurrenten mogen KYP niet gebruiken met het oog op concurrentie doeleinden.  

Een gebruiker van KYP mag geen virussen of kwetsend, aanstootgevend of onwettig materiaal verzenden of opslaan via KYP. 

KYP Holding B.V. kan naar eigen inzicht uw wachtwoord, account of het gebruik van KYP beëindigen als de gebruiker deze overeenkomst overtreedt of anderszins niet naleeft.  

De gebruiker stemt ermee in en accepteert dat KYP Holding B.V. niet verplicht is om de KYP-ID gegevens te bewaren en dat KYP Holding B.V. deze gegevens kan verwijderen als de gebruiker een wezenlijke overtreding van deze overeenkomst is begaan, en de gebruiker deze overtreding niet heeft gecorrigeerd binnen 15 dagen nadat de gebruiker hierop is gewezen.  

KYP Holding B.V. kan de gebruiker een boete opleggen van 5000 euro(zegge: vijfduizend euro)boete bij overtreding van bovenstaande voorwaarden.  

7. Verantwoordelijkheden Gebruiker 

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden binnen hun KYP-ID. 

Gebruikers moeten zich aan de wet houden in verband met het gebruik van KYP.  

Gebruikers moeten KYP Holding B.V. direct op de hoogte stellen bij vermoedelijke schending van de beveiliging, ongeautoriseerd gebruik van een wachtwoord of KYP-ID of bij verdenking van het kopiëren van de inhoud.  

Een gebruiker dient zich niet voor te doen als een andere gebruiker.  KYP Holding B.V. kan de gebruiker een boete opleggen van 5000 euro (zegge: vijfduizend euro) boete bij overtreding van bovenstaande voorwaarden.  

8. KYP-ID en KYP-ID gegevens 

KYP Holding B.V. is niet de eigenaar van gegevens, informatie of materiaal welke naar KYP zijn verzonden.  

Een gebruiker kan de KYP(-ID) gegevens nog minimaal 30 dagen inzien nadat een project ‘Finished’ is.  

KYP Holding B.V. heeft het recht om zonder kennisgeving KYP-(ID) gegevens te verwijderen wegens een overtreding of wanbetaling. 

KYP Holding B.V. heeft het recht om zonder kennisgeving in KYP vastgestelde gegevens te gebruiken voor de uitvoering van haar dienstverlening en om haar website en haar dienstverlening verder te optimaliseren.  

KYP Holding B.V. heeft het exclusieve recht ten behoeve van onder meer, maar niet beperkt tot, aanvullende informatie over gebruiker te verstrekken, zoals bijvoorbeeld: aanbevelingen/commentaren door gebruiker en overige waarderingen/scores door gebruiker en/of derden over gebruiker(zoals onder meer klanttevredenheid, kredietwaardigheid, calculatie bereidheid, certificaten). Dit geldt eveneens en onverkort voor (afgeleide) statistische informatie over gebruiker. 

9. Tarieven: kosten en betaling 

Deelnemen aan een project (niet zijnde de projectmanager) of een inactief project beheren is gratis.  

Een gebruiker die een project actief wil maken in KYP dient de kosten hiervoor vooraf te voldoen via het betalingssysteem van KYP Holding B.V.of door betaling van een factuur. 

De kosten voor het actief maken van een project of anderzins gebruik maken van specificiek functionaliteiten zijn gerelateerd aan de looptijd van het gebruik). Dit bedrag per dag/maand wordt periodiek door KYP Holding B.V. bepaald. Een aanpassing van dit bedrag per maand zal alleen van toepassing zijn voor projecten die na die aanpassing actief worden gemaakt. 

Betalingen aan KYP Holding B.V. kunnen niet worden gerestitueerd. 

De gebruiker moet KYP Holding B.V. geldige en goedgekeurde betalingsgegevens verstrekken als de gebruiker een planning actief wil maken.  De prijsvoorwaarden zijn vertrouwelijk en de gebruiker stemt ermee in deze niet aan derden openbaar te maken.  Betalingstermijn: Maximaal 30 dagen.

10. Gegevensopslag en Fair Use Policy 

De gebruiker wordt gratis schijfruimte ter beschikking gesteld tot een maximum van 500 mb.  Bij excessief gebruik van de dataopslag moet gebruiker dataopslag minderen of wordt een bedrag in rekening gebracht. Informatie over de kosten van het gebruik van meer schijfruimte bepaalt KYP Holding B.V. periodiek.  KYP Holding B.V. heeft het recht om limieten in verband met opslag van KYP(-ID) gegevens te wijzigen.  

11. Betaling en verlenging 

Kosten voor het actief maken van een project of ander betaald gebruik van KYP Software worden vooraf door KYP Holding B.V. in rekening gebracht en geïnd.  Wanneer voor het gebruik voor een bepaald tijd wordt betaald zal de gebruiker tijdig worden herinnerd aan het verlengen van zijn contract. Mocht de gebruiker geen verlenging toepassen dan zal het gebruik van de functies waarvoor betaald moet worden niet meer mogelijk zijn. De gebruiker kan ook voor het verloop van de bepaalde tijd de gebruikstermijn te verlengen. Kosten voor de verlenging van de gebruikstermijn zijn gelijk aan het dan geldende tarief voor het actief maken van een project.  

12. Wanbetaling en opschorting 

Bij wanbetaling behoudt KYP Holding B.V. zich het recht voor om de toegang tot de KYP-ID te ontzeggen. Gedurende de opschortingsperiode is de gebruiker nog steeds de kosten voor de gebruikstermijn van het actieve project verschuldigd.  

Onbetaalde kosten moet KYP Holding B.V. kunnen afschrijven van een creditkaart of anderszins kunnen factureren bij de gebruiker, inclusief de verschuldigde rente. De gebruiker stemt in dat KYP Holding B.V. niet verplicht is om KYP-(ID) gegevens te bewaren en permanent kan verwijderen als een KYP-ID langer dan 15 dagen achterstallig saldo heeft.  

13. Duur van de Overeenkomst 

Deze overeenkomst is van kracht zodra een gebruiker een KYP-ID heeft aangemaakt en geldt zolang een gebruiker een KYP-ID heeft.  

14. Gebruikstermijn actief project: Verlenging & Beëindiging 

Een eventuele bepaalde gebruikstermijn kan niet worden beëindigd, deze loopt vanzelf af.  Het is mogelijk om de gebruikstermijn te verlengen in de applicaties.

15. Verklaringen en garanties 

Beide partijen verklaren en garanderen dat ze over de juridische bevoegdheid en autoriteit beschikken om deze overeenkomst aan te gaan.  

KYP Holding B.V. verklaart en garandeert dat KYP wordt geleverd overeenkomstig algemeen geldende standaarden die redelijkerwijs van toepassing zijn op de levering van KYP en dat KYP bij normaal gebruik en in normale omstandigheden grotendeels functioneert.  

De gebruiker verklaart en garandeert dat de gebruiker zich zelf niet heeft aangemeld met een valse identiteit en geen onjuiste gegevens heeft verstrekt om toegang tot KYP te krijgen en dat de door hem verstrekte betalingsgegevens juist zijn.  

16. Wederzijdse schadeloosstelling 

KYP Holding B.V., het kantoor, de directieleden, de medewerkers, de advocaten en de vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor enige claim, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (waaronder kosten voor juridische bijstand) ten gevolge van of in verband met een claim van een gebruiker. 

17. Internetvertragingen 

Services zoals KYP kunnen onderhevig zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die eigen zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie.  KYP Holding B.V. is niet verantwoordelijk voor vertragingen, storingen bij de levering of andere schade ten gevolge van deze problemen.  

18. Kennisgeving 

KYP Holding B.V. kan kennisgevingen verzenden via een e-mail naar het e-mailadres van een gebruiker van KYP of een brief die per post wordt verzonden naar het adres dat in de KYP-ID is opgeslagen. KYP Holding B.V. gaat ervan uit dat een dergelijke kennisgeving na 48 uur (bij verzending per post) of 12 uur (bij verzending per email) is ontvangen.  Een gebruiker van KYP kan op elk gewenst moment een kennisgeving sturen naar KYP Holding B.V. per mail via info@kyp.nl of per brief die per post is verzonden naar KYP Holding B.V. naar het volgende adres: Gooweg 51,2203 AA te Noordwijk.  

19. Wijziging van voorwaarden 

KYP Holding B.V. behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze overeenkomst of het privacy-en/of beveiligingsbeleid van KYP Holding B.V. op enig moment te wijzigen. De bijgewerkte versie van de overeenkomst gaat in zodra deze is gepubliceerd op de homepage van de betreffende software zoals www.kypproject.com. 

De gebruiker is zelf verantwoordelijk om deze overeenkomst regelmatig te bekijken. Als de gebruiker na dergelijke wijzigingen KYP blijft gebruiken, betekent dit dat de gebruiker met deze wijzigingen instemt. Als u vragen over de overeenkomst hebt of aanvullende informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@kyp.nl of telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)20 449 11 17.