logo_kyp_project

Algemene gebruikersvoorwaarden KYP

Deze gebruiksvoorwaarden zijn samen met de algemene voorwaarden (Nederland ICT Voorwaarden) en het privacy-en beveiligingsbeleid van KYP B.V. van toepassing op de overeenkomst tussen KYP B.V. en de gebruiker van KYP. De gebruiksvoorwaarden, de algemene voorwaarden en het privacy-en beveiligingsbeleid bepalen de voorwaarden voor de toegang tot KYP.nl en het gebruik van KYP en de diensten die aangeboden worden door KYP B.V., KvK-nummer: 57413894  
1.Inleiding Een persoon die KYP wil gebruiken gaat akkoord met de gebruiksvoorwaarden, de algemene voorwaarden en het privacy-en beveiligingsbeleid van KYP B.V. tijdens het aanmaken van een KYP-ID door het vakje, ‘ja, ik ga akkoord met de voorwaarden’ aan te vinken. De persoon heeft dan ingestemd met de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden, de algemene voorwaarden en het privacy-en beveiligingsbeleid (samen ‘de overeenkomst’) van KYP B.V. die onder andere te vinden zijnop www.kyp.nl. Vanaf het moment dat een KYP-ID is aangemaakt geldt de overeenkomst voor gratis en betalende gebruikers van KYP. •De gebruiker verklaart dat hij of zij deze persoon ook daadwerkelijk is en verklaart zich te zullen houden aan deze gebruiksvoorwaarden, de algemene voorwaarden en het privacy-beveiligingsbeleid te vinden zijn op www.kyp.nl. 
2. Algemeen Als KYP B.V. een recht of bepaling in deze overeenkomst niet kan afdwingen, betekent dit niet dat KYP afstand doet van dit recht of deze bepaling, tenzij KYP B.V. dit schriftelijk heeft erkend en geaccepteerd.  Bij onverhoopte discrepantie tussen de algemene voorwaarden van KYP B.V. en deze gebruiksvoorwaarden gelden de gebruiksvoorwaarden van KYP B.V. 
3.Beschrijving van diensten In de SaaS(software as a service)-applicatie KYP vindt de gebruiker een reeks hulpmiddelen voor projectmanagement waaronder planning tools, communicatiemogelijkheden, afroepmogelijkheden, checklistsen opslagruimte (samen de diensten). Enkele van deze diensten zijn alleen middels betaling te gebruiken. Voor meer informatie zie: www.kyp.nl. De aangeboden diensten door KYP, met inbegrip van alle updates, verbeteringen, nieuwe functies en/of de toevoeging van welke nieuwe webmiddelendan ook, zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden, de gebruiksvoorwaarden en het privacy-en beveiligingsbeleid zoals vermeld op de website www.kyp.nl. 
4.Definities “Overeenkomst” deze gebruikersvoorwaarden, de algemene voorwaarden, het privacy-en beveiligingsbeleid en al het materiaal op de website van KYP B.V. waarnaar specifiek in deze overeenkomst wordt verwezen, waarbij dit materiaal, inclusief de voorwaarden van deze overeenkomst, regelmatig naar eigen inzicht kan worden bijgewerkt door KYP B.V. ‘’KYP-ID’’ de gegevens waarmee een gebruiker zich identificeert binnen KYP om activiteiten binnen te kunnen uitvoeren. “KYP(-ID) gegevens ” gegevens, informatie, bestanden of materiaal welke de gebruiker aan KYP heeft verstrekt of naar KYP is verzonden tijdens het gebruik van KYP. ’De Diensten’’ reeks hulpmiddelen die in KYP beschikbaar worden gesteld, gratis of middels betaling, waaronder planning tools, communicatiemogelijkheden, afroepmogelijkheden, checklistsen opslagruimte.  “Intellectuele Eigendomsrechten”niet-gepatenteerde uitvindingen, patentaanvragen, patenten, ontwerprechten, copyrights, handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, domeinnaam rechten, maskeerwerk rechten, knowhow en andere rechten op handelsgeheimen, en alle overige intellectuele eigendomsrechten, afgeleiden hiervan en vormen van bescherming van soortgelijke aard waar ook ter wereld;  “Gebruiker” een persoon die een KYP-ID heeft aangemaakt.  “Betalende gebruiker” een gebruiker die een actief project beheert in KYP, de Projectmanager (PM).  ‘’Gratis gebruiker’’ een gebruiker in een project met de rol Supplier (S), Performer (P), Client (C), Cliëntmanager (CM), Supervisor (SU), Projectmanagement Office (PMO), een Projectmanager (PM) die een inactief project beheert of een gebruiker met een voucher.  “Gebruikstermijnactief project” de periode dat een project actief is (middels betaling) en waarin alle diensten van KYP beschikbaar zijn voor de projectmanager en de door hem geselecteerde of toegelaten betrokkenen. ‘’Actief project’’ een project waarin alle diensten van KYP, inclusief het realtimecommuniceren over de voortgang met de gratis gebruikers en de afroepmogelijkheden, beschikbaar zijn voor de projectmanager. ‘’Inactief project’’ een project waarin enkele diensten van KYP niet beschikbaar zijn zoals communicatiemogelijkheden en afroepmogelijkheden. “KYP” de specifieke versie van de SaaS-applicatie die toegankelijk is via www.kyp.nl en www.kyp.it,die is ontwikkeld, beheerd en onderhouden door KYP B.V. 
5.Privacy-en beveiligingsbeleid Het actuele privacy-en beveiligingsbeleid is te vinden op www.kypproject.com/nl. 
6.Het gebruik van KYP: verlening en beperkingen Een KYP-ID is persoonsgebonden door middel van een e-mailadres en mag niet worden gedeeld. •Concurrenten mogen KYP niet gebruiken met het oog op concurrentiedoeleinden.  Een gebruiker van KYP mag geen virussen of kwetsend, aanstootgevend of onwettig materiaal verzenden of opslaan via KYP. KYP B.V. kan naar eigen inzicht uw wachtwoord, account of gebruik van KYP beëindigen als de gebruiker deze overeenkomst overtreedt of anderszins niet naleeft.  De gebruiker stemt ermee in en accepteert dat KYP B.V. niet verplicht is om de KYP-ID gegevens te bewaren en dat KYP B.V. deze gegevens kan verwijderen als de gebruiker een wezenlijke overtreding van deze overeenkomst is begaan, en de gebruiker deze overtreding niet heeft gecorrigeerd binnen 15 dagen nadat de gebruiker hierop is gewezen.  KYP B.V. kan de gebruiker een boete opleggen van 5000 euro(zegge: vijfduizend euro)boete bij overtreding van bovenstaande voorwaarden.  
7.Verantwoordelijkheden Gebruiker Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden binnen hun KYP-ID. Gebruikers moeten zich aan de wet houden in verband met het gebruik van KYP.  Gebruikers moeten KYP B.V. direct op de hoogte stellen bij vermoedelijke schending van de beveiliging, ongeautoriseerd gebruik van een wachtwoord of KYP-ID of bij verdenking van het kopiëren van de inhoud.  Een gebruiker dient zich niet voor te doen als een andere gebruiker.  KYP B.V. kan de gebruiker een boete opleggen van 5000 euro (zegge: vijfduizend euro) boete bij overtreding van bovenstaande voorwaarden.  
8.KYP-ID en KYP-ID gegevens KYP B.V. is niet de eigenaar van gegevens, informatie of materiaal welke naar KYP zijn verzonden.  Een gebruiker kan de KYP(-ID) gegevens nog minimaal 30 dagen inzien nadat een project ‘Finished’ is.  KYP heeft het recht om zonder kennisgeving KYP-(ID) gegevens te verwijderen wegens een overtreding of wanbetaling.  KYP heeft het recht om zonder kennisgeving in KYP vastgestelde gegevens te gebruiken voor de uitvoering van haar dienstverlening en om haar website en haar dienstverlening verder te optimaliseren.  KYP heeft het exclusieve recht ten behoeve van onder meer, maar niet beperkt tot, aanvullende informatie over gebruiker te verstrekken, zoals bijvoorbeeld: aanbevelingen/commentaren door gerbuiker en overige waarderingen/scores door gebruiker en/of derden over gebruiker(zoals onder meer klanttevredenheid, kredietwaardigheid, calculatiebereidheid, certificaten). Dit geldt eveneens en onverkort voor (afgeleide) statistische informatie over gebruiker. 
9.Tarieven: kosten en betaling Deelnemen aan een project (niet zijnde de projectmanager) of een inactief project beheren is gratis.  Een gebruiker die een project actief wil maken in KYP dient de kosten hiervoor vooraf te voldoen via het betalingssysteem van KYP B.V.of door betaling van een factuur. De kosten voor het actief maken van een project zijn gerelateerd aan de looptijd van het project (aantal dagen) vermenigvuldigd met een bedrag per dag (maandbedrag gedeeld door gemiddeld aantal kalenderdagen per maand). Dit bedrag per dag/maand wordt periodiek door KYP bepaald. Een aanpassing van dit bedrag per maand zal alleen van toepassing zijn voor projecten die na die aanpassing actief worden gemaakt. Betalingen aan KYP B.V. kunnen niet worden gerestitueerd. De gebruiker moet KYP B.V. geldige en goedgekeurde betalingsgegevens verstrekken als de gebruiker een planning actief wil maken.  De prijsvoorwaarden zijn vertrouwelijk en de gebruiker stemt ermee in deze niet aan derden openbaar te maken.  Betalingstermijn: 30 dagen. 
10.Gegevensopslag en Fair Use Policy De gebruiker wordt gratis schijfruimte ter beschikking gesteld tot een maximum van 500 mb.  Bij excessief gebruik van de dataopslag moet gebruiker dataopslag minderen of wordt een bedrag in rekening gebracht. Informatie over de kosten van het gebruik van meer schijfruimte bepaalt KYP B.V. periodiek.  KYP B.V. heeft het recht om limieten in verband met opslag van KYP(-ID) gegevens te wijzigen.  
11.Betaling en verlenging Kosten voor het actief maken van een project worden vooraf door KYP B.V. in rekening gebracht en geïnd.  Wanneer een actief project de gebruikstermijn overschrijdt, dan krijgt de gebruiker voordat de gebruikstermijn is verstreken een bericht dat de gebruiker de kosten voor verlenging moet betalen, anders wordt het project tijdelijk inactief gemaakt. Ontvangt de gebruiker geen bericht dan wordt het project niet inactief gemaakt.  Het is mogelijk om tijdens een actief project de gebruikstermijn te verlengen. Kosten voor de verlenging van de gebruikerstermijn van een actief project zijn gelijk aan het dan geldende tarief voor het actief maken van een project.  
12.Wanbetaling en opschorting Bij wanbetaling behoudt KYP B.V. zich het recht voor om de toegang tot de KYP-ID te ontzeggen. Gedurende de opschortingsperiode is de gebruiker nog steeds de kosten voor de gebruikstermijn van het actieve project verschuldigd.  Onbetaalde kosten moet KYP B.V. kunnen afschrijven van een creditkaart of anderszins kunnen factureren bij de gebruiker, inclusief de verschuldigde rente. De gebruiker stemt in dat KYP B.V. niet verplicht is om KYP-(ID) gegevens te bewaren en permanent kan verwijderen als een KYP-ID langer dan 15 dagen achterstallig saldo heeft.  
13.Duur van de Overeenkomst Deze overeenkomst is van kracht zodra een gebruiker een KYP-ID heeft aangemaakt en geldt zolang een gebruiker een KYP-ID heeft.  
14.Gebruikstermijn actief project: Verlenging & Beëindiging De gebruikstermijn van een actief project kan niet worden beëindigd, deze loopt vanzelf af.  Het is mogelijk om de gebruikstermijn van een actief project te verlengen via de button ‘Gebruikstermijn verlengen’.  KYP B.V. kan deze overeenkomst beëindigen door minimaal twee weken voor het aflopen van een gebruikstermijn van een actief project de gebruiker via KYP, per email of schriftelijk op de hoogte te stellen.  
15.Verklaringen en garanties Beide partijen verklaren en garanderen dat ze over de juridische bevoegdheid en autoriteit beschikken om deze overeenkomst aan te gaan.  KYP B.V. verklaart en garandeert dat KYP wordt geleverd overeenkomstig algemeen geldende standaarden die redelijkerwijs van toepassing zijn op de levering van KYP en dat KYP bij normaal gebruik en in normale omstandigheden grotendeels functioneert.  De gebruiker verklaart en garandeert dat de gebruiker zich zelf niet heeft aangemeld met een valse identiteit en geen onjuiste gegevens heeft verstrekt om toegang tot KYP te krijgen en dat de door hem verstrekte betalingsgegevens juist zijn.  
16.Wederzijdse schadeloosstelling KYP B.V., het kantoor, de directieleden, de medewerkers, de advocaten en de vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor enige claim, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (waaronder kosten voor juridische bijstand) ten gevolge van of in verband met een claim van een gebruiker. 
17.Internetvertragingen Services zoals KYP kunnen onderhevig zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die eigen zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie.  KYP B.V. is niet verantwoordelijk voor vertragingen, storingen bij de levering of andere schade ten gevolge van deze problemen.  
18.Kennisgeving KYP B.V. kan kennisgevingen verzenden via een e-mail naar het e-mailadres van een gebruiker van KYP of een brief die per post wordt verzonden naar het adres dat in de KYP-ID is opgeslagen. KYP B.V. gaat ervan uit dat een dergelijke kennisgeving na 48 uur (bij verzending per post) of 12 uur (bij verzending per email) is ontvangen.  Een gebruiker van KYP kan op elk gewenst moment een kennisgeving sturen naar KYP B.V. per mail via info@kyp.nlof per brief die per post is verzonden naar KYP B.V. naar het volgende adres: Gooweg 51,2203 AAte Noordwijk.  
19.Wijziging van voorwaarden KYP B.V. behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze overeenkomst of het privacy-en/of beveiligingsbeleid in verband met KYP B.V. op enig moment te wijzigen. De bijgewerkte versie van de overeenkomst gaat in zodra deze is gepubliceerd via www.kyp.nl. De gebruiker is zelf verantwoordelijk om deze overeenkomst regelmatig te bekijken. Als de gebruiker na dergelijke wijzigingen KYP blijft gebruiken, betekent dit dat de gebruiker met deze wijzigingen instemt. Als u vragen over de overeenkomst hebt of aanvullende informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@kyp.nl of telefonisch contact met ons opnemen via (020-449 11 17).